Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden MAMZ

Toelatingscriteria

 1. NatuurlijkZwanger-Compleet is bedoeld voor vrouwen vanaf de 20e week in de zwangerschap
 2. NatuurlijkZwanger-Kort is bedoeld voor vrouwen vanaf de 28e week in de zwangerschap
 3. NatuurlijkZwanger-Compact is bedoeld voor vrouwen vanaf de 20e week in de zwangerschap
 4. De cursus NatuurlijkHerstellen is bedoeld voor vrouwen vanaf vier of meer weken na de bevalling.
 5. Individuele begeleiding vindt plaats na afspraak met de docent.
 6. MAMZ! moet vóór deelname op de hoogte worden gebracht van mogelijke lichamelijke of psychische aandoeningen van de cursist, het onder behandeling zijn bij een arts, psychotherapeut enz. en het gebruik van medicijnen. In een enkel geval kan MAMZ! toelating weigeren op grond van geestelijke of lichamelijke gesteldheid en/of gebruik van medicatie.

Inschrijving

 1. Inschrijvingen voor een cursus of workshop van MAMZ! vinden plaats via de website (inschrijfformulier). Bij uitzondering kan een inschrijving ook telefonisch worden doorgegeven via de docenten Lenny Volger (06-24794075) of Marinda Wiersema (06-47514944)
 2. Na ontvangst van het inschrijfformulier (digitaal of per post) of telefonische aanmelding is een overeenkomst tot stand gekomen met MAMZ!
 3. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van deze overeenkomst.
 4. Binnen vijf werkdagen na de inschrijving ontvangt de cursist een voorlopige bevestiging per e-mail. Indien de cursist geen e-mailadres heeft, ontvangt de cursist de voorlopige bevestiging per post.

Bewijs van inschrijving

 1. De cursist ontvangt  per mail een definitieve bevestiging voor aanvang van de cursus of workshop. De factuur voor het cursusgeld wordt per post verzonden.

Financiële verplichtingen

 1. Bij inschrijving voor de cursus, workshop of individuele begeleiding verplicht de cursist zich tot het betalen van het cursusgeld.
 2. Het cursusgeld moet 14 dagen na de factuurdatum of  na aanvang les(sen) worden betaald op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

Annulering aanmelding

 1. Annulering van de cursus na inschrijving moet uiterlijk eenentwintig dagen voor aanvang van de cursus schriftelijk geschieden anders blijft de cursist het volledige inschrijfgeld aan MAMZ! verschuldigd.
 2. MAMZ! behoudt zich het recht voor een cursus wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. Reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd.

Tussentijdse beëindiging / financiële verplichtingen

 1. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 2. In het geval van ernstige ziekte of overmacht kan alleen ontheffing worden verleend van een deel van het cursusgeld, indien een cursist een duidelijk omschreven doktersverklaring kan overhandigen.
 3. In het geval van een miskraam hoeft geen doktersverklaring overhandig worden. Er zal in dit geval ontheffing worden verleend van (een deel) van het cursusgeld.
 4. MAMZ! is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de cursusovereenkomst op te zeggen indien de belangen van MAMZ! en andere cursisten wordt geschaad of bij onbehoorlijk gedrag. Alle financiële verplichtingen tot betalen voortvloeiend uit de cursusovereenkomst blijven bestaan.
 5. Bij annulering of tussentijdse beëindiging zal € 15,00 aan administratie kosten in rekening worden gebracht of ingehouden worden van het te restitueren bedrag.

Herhalingslessen

 1. Het is niet mogelijk om lessen op een later tijdstip in te halen.

Verzuim

 1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Klachten/toezicht kwaliteit

 1. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij MAMZ! Omdat MAMZ! een goede kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, zal elke klacht zorgvuldig bekeken en afgehandeld worden.
 2. De directie van MAMZ! zal in samenspraak met adviseurs de klacht onderzoeken en binnen afzienbare tijd reageren.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de cursussen en workshops is voor eigen risico. MAMZ! draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen tijdens de cursus.