Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden trainingen1. Inschrijving
a. Inschrijving voor een training vindt plaats via de website.
b. Na ontvangst van de inschrijving wordt binnen 5 dagen een bevestiging per email verstuurd.
c. Na ontvangst van deze bevestiging is een voorlopige overeenkomst tot stand gekomen.
d. Na ontvangst van de inschrijving bij energy&people heb je 14 dagen de tijd om een training kosteloos te annuleren, daarna wordt je inschrijving definitief.
e. Na het verstrijken van de periode van 14 dagen is de deelnemer of opdrachtgever verplicht tot het betalen van de inschrijvingskosten.


2. Financiële verplichtingen
a. Bij inschrijving voor een training verplicht de deelnemer zich tot het betalen van de trainingsgeld.
b. Het trainingsgeld moet 14 dagen na de factuurdatum worden betaald op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.
c. Andere betaalregelingen zijn alleen in overleg mogelijk.


3. Annulering door deelnemer
a. Annulering van de training na inschrijving kan alleen per email.
b. Annuleringskosten tot vier weken voor aanvang zijn gelijk aan de inschrijvingskosten zoals vermeld op de website van de betreffende training.
c. Annuleringskosten van een training binnen vier weken tot twee weken voor aanvang bedragen 50% van het trainingsgeld.
d. Annuleringskosten van een training binnen twee weken voor aanvang bedragen 100% van het trainingsgeld.


4. Te weinig deelnemers
a. We mogen een training zonder verdere gevolgen annuleren bij minder dan 5 deelnemers.
b. Indien we besluiten tot annulering dan zullen we dat minimaal één week van tevoren kenbaar maken.
c. Het reeds betaalde trainingsgeld zal binnen een maand worden gerestitueerd.


5. Uitsluiting
a. Indien de deelnemer de voortgang van de training verstoort, hebben wij het recht om de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van de training.


6. Wijzigingen
a. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen van de trainingsdata, locatie en trainers door te voeren zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding of aanpassing van de annuleringsvoorwaarden. Deze aanpassingen zullen alleen gedaan worden indien wij ons daartoe genoodzaakt voelen.
b. Bij ziekte of uitval van de trainer zal de deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Uitval van de trainer is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie. We zullen met zorg trachten de training opnieuw aan te bieden.


7. Aansprakelijkheid
a. Deelname aan de training geheel voor eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient de trainer vooraf geïnformeerd te worden zodat er overleg kan plaatsvinden. Bij twijfel wordt aangeraden de huisarts te raadplegen.
b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen tijdens de training.


8. Privacy
a. Alle persoonlijke gegevens verstrekt tijdens en gerelateerd aan de training zullen vertrouwelijk worden behandeld.
b. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij respectvol omgaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie van de mede-deelnemers.


9. Intellectuele eigendom
Al het tijdens de training verstrekte trainingsmateriaal, zowel mondeling als op schrift, is uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan de betreffende training en mag niet zonder voorafgaande toestemming van de trainer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd of ter kennis aan derden worden gebracht.


10. Kwaliteit en klachtenprocedure
a. We doen ons uiterste best om onze opleidingen en trainingen te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen.
b. Ontevreden over (een onderdeel van) een training van ons: laat het ons snel weten! Alleen dan kunnen we er iets aan doen.
c. Indien de deelnemer een klacht heeft, wordt zij verzocht direct, doch uiterlijk binnen twee weken contact op te nemen met de trainer. De trainer zal zich inzetten om de klacht naar tevredenheid te verhelpen. Indien de trainer en deelnemer er binnen vier weken samen toch niet uitkomen, zal de trainer een onafhankelijke mediator inschakelen. De uitspraak van de mediator is bindend. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en 24 maanden worden bewaard.